Anunţ de recrutare a personalului medical

 Administrația IMSP Spitalul Clinic Bălți  cu sediul mun. Bălți, str. Decebal nr. 101 organizează în data de 06 septembrie 2019 concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante/temporar vacante de:

Medici

Denumirea funcției Subdiviziune Nr. de funcții vacante
Medic specialist

(cardiolog)

Secția cardiologie 1,0
Medic specialist

(imagist radiolog)

Serviciul imagistică medicală și radiologie 1,0
Medic specialist (ftiziopulmonolog) Secția pulmonologie 1,0
Medic specialist (infecționist) maturi Secția boli infecțioase 1,0
Medic specialist

(reabilitolog)

Secția neurologie 1,0
Medic specialist

(neurolog consultant)

Secția neurologie 1,0
Medic specialist (anatamopatolog) Secția morfopatologie 1,0
Medic specialist

(anesteziolog-reanimatolog)

Secția anestezie și terapie intensivă 6,0
Medic laborant Cabinetul de transfuzie a sîngelui 1,0
Medic specialist

(diagnostica funcțională)

Serviciul

diagnostica funcțională

1,0
Medic specialist

(neonatolog de urgență)

Secția nou-născuți

Departamentul Perinatologic

4,0
Medic specialist

(pediatru)

Secția pediatrie

pentru vîrstă fragedă

Departamentul Pediatrie

1,0
Medic specialist (reanimatolog-anesteziolog) Post ATI

Departamentul Pediatrie

2,0
Medic specialist

(pediatru)

UPU (pediatrie)

Departamentul Pediatrie

2,0
Medic specialist

(oftalmolog)

Secția control medical

Departamentul AMSA

0,75

 

 Personal medical cu studii medii de specialitate

Denumirea funcției Subdiviziune Nr. de funcții vacante Nr. de funcții temporar vacante
Asistent medical (salon) Secția Medicina internă 1,0
Asistent medical (proceduri) Secția Medicina internă 1,0
Asistent medical (salon) Secția cardiologie 1,0
Asistent medical (salon) Secția neurologie (reabilitare) 1,0
Asistent medical (salon) Secția neurologie 3,0
Asistent medical (proceduri) Secția neurologie 1,0
Asistent medical (proceduri) Secția neurologie (reabilitare) 1,0
Asistent medical în reabilitare (masaj) Secția reabilitare și medicina fizică 1,0
Asistent medical (salon) Secția pulmonologie 1,0
Asistent medical (pansament) Secția neurochirurgie 1,0
Asistent medical (salon) Secția traumatologie 1,0
Asistent medical (salon) Secția urologie 1,0
Asistent medical (proceduri) Secția boli infecțioase 1,0
Asistent medical în anestezie și reanimare Secția ATI 2,0 10,0
Asistent medical

(în sterilizare)

Blocul operator și sterilizare 1,0
Asistent medical

(sala de operații urgența)

Blocul operator și sterilizare 1,0
Felcer-laborant Cabinet transfuzia sîngelui 1,0
Asistent medical Cabinet transfuzia sîngelui 1,0
Laborant (în medicină) Secția mefrologie cu stație de dializă 1,0
Asistent medical în reanimare Post terapie intensivă, Blocul curativ 1,0
Asistent medical (proceduri) Secția pediatrie generală, Departamentul pediatrie 2,0
Asistent medical (salon) Secția pediatrie pentru vîrstă fragedă, Departamentul pediatrie 1,0
Asistent medical Unitatea Primiri Urgență

copii, Departamentul UPU

1,0
Asistent medical Unitatea Primiri Urgență

maturi, Departamentul UPU

1,0 1,0
Asistent medical (triaj) Unitatea Primiri Urgență

maturi, Departamentul UPU

1,0
Asistent medical (proceduri) Secția ginecologie Departamentul perinatologic 1,0
Asistent medical (proceduri) Secția nou-născuți, Departamentul perinatologic 1,0

 

 

 1. La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale;

Condiţii generale:

 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. Deţine cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
 3. Cunoaște limba română scris şi vorbit;
 4. Sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Are starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
 7. Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

 

 1. Conţinutul dosarului de participare la concurs;
 2. Cerere de înscriere la concurs;
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri aferente funcției pentru care candidează;
 5. Copie conformată cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi în specialitate;
 6. Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 8. Curriculum vitae;
 9. Copie a certificatului de căsătorie, sau documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 10. Referinţă de la ultimul loc de muncă.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

 • Data limită de depunere a dosarului;

23.08 2019,  inclusiv, ora 16.30.

 1. Modalitatea de prezentare a dosarului (direct);

Candidaţii depun documentele personal.

 1. Numărul de telefon, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor.
 • Telefon de contact: 0(231)58700;
 • Adresa poştală: MD 3001, Bălți, str. Decebal 101, secția resurse umane.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor–Dumitru CALUGHER, șef secție Resurse umane